Vedtekter

Følgende vedtekter skal gjelde for stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst.

 

§1 Stiftelsens navn skal være Jaren Grendehus Marienlyst

§2 Stiftelsens formål skal være kjøp og drift av grendehus på Jaren.

§3 Stiftelsens forretningsadresse skal være 2770 Jaren i Gran kommune.

§4 Stiftelsens grunnkapital skal være kr 600.000,– kroner sekshundretusen.

§5 Stiftelsen skal ha et styre sammensatt av to representanter fra Jaren Sanitetsforening, en representant fra Jaren Idrettslag, en representant fra Jaren Vel og en representant fra Jaren Sanglag. Foreningene velger selv sine representanter til styret.
Foreningen har anledning til å velge varamenn for sine representanter til styret.

Styret velger selv sin formann.
Styremedlemmene tjenestegjør i 2 år. Oppnevnelse av nye styremedlemmer etter endt tjenestetid eller ved styremedlemmers avgang av andre grunner, foretas av den forening som har oppnevnt styremedlemmet.
Dersom en eller flere foreninger blir nedlagt skal nye medlemmer til stiftelsens styre, som skulle vært oppnevnt av den forening som er nedlagt, velges av Gran kommune v/rådmannen.
§6 Styrets avgjørelser besluttes ved alminnelig flertall. Styrets formann har ikke dobbeltstemme. Minst tre styremedlemmer må delta på styremøte for at styret skal være beslutningsdyktig.

§7 Formannen sammen med et av styrets øvrige medlemmer innehar stiftelsens signatur.

§8 Stiftelsen skal ha et driftsutvalg som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av grendehuset.
Driftsutvalget skal være underordnet styret, som skal utarbeide instruks for driftsutvalget.
Driftsutvalget skal ha tre medlemmer som velges blant medlemmene i Jaren Sanitetsforening, Jaren Idrettslag, Jaren Vel og Jaren Sanglag.
Driftsutvalget velger selv sin formann, som plikter å møte på stiftelsens styremøter.

§9 Stiftelsens styre skal ha det overordnede ansvar for stiftelsens økonomi og drift og skal gjennom driftsutvalget sørge for at stiftelsen får inntekter ved utleie av grendehuset, samt ved å arrangere inntektsbringende tiltak i grendehuset for øvrig ved tiltak som styret finner formålstjenlig.

§10 Stiftelsesinntekter skal primært benyttes til å dekke stiftelsens drift, betjene og nedbetale stiftelsens gjeld og avsetninger til fremtidig vedlikehold av grendehuset.

§11 Stiftelsens revisor skal engasjeres av styret. Revisor skal være statsautorisert revisor.

§12 Grendehuset skal være åpent for alle foreninger og lag på Jaren. Dog skal Jaren Sanitetsforening, Jaren Idrettslag, Jaren Vel og Jaren Sanglag prioriteres i forhold til øvrige foreninger og lag på Jaren.
Ved kollisjon mellom engasjementer av større økonomisk betydning for stiftelsens må foreningenes faste møter vike.

§13 Endring av stiftelsens vedtekter skal vedtas av stiftelsens styre. Styret må i tilfelle være fulltallig og styrets vedtak må være enstemmig.

§14 Dersom stiftelsens styre ikke lenger finner det formålstjenlig eller økonomisk forsvarlig å eie og driver grendehus på Jaren, kan styret beslutte at stiftelsen skal opphøre. Styret må i tilfelle være fulltallig og styrets vedtak må være enstemmig.

Grendehuset skal i så fall selges, fortrinnsvis til Jaren Sanitetsforening, Jaren Idrettslag, Jaren Vel og Jaren Sanglag. Dersom ingen av foreningene ønsker å kjøpe grendehuset, skal grendehuset selges på det åpne marked.

Salgssummen skal benyttes til å dekke stiftelsens gjeld, herunder pantegjeld og omkostninger ved salget. Deretter skal Jaren Sanitetsforening, dersom denne foreningen fortsatt eksisterer, ha utbetalt et beløp tilsvarende grunnkapitalen regulert med endringer i konsumprisindeksen fra beløpet ble overført til stiftelsen og frem til utbetaling skjer.
Dersom Jaren Sanitetsforening ikke består, skal et tilsvarende beløp overføres Gran kommune på vilkår av at kommunen benytter midlene til tiltak for eldre på Jaren. Dersom det fortsatt er midler igjen av salgssummen, skal denne sammen med eventuelle øvrige midler tilhørende stiftelsen fordeles mellom de forannevnte foreninger etter styrets avgjørelse.

Deretter oppnevnte Jaren Sanitetsforening, Jaren Idrettslag, Jaren Vel og Jaren Sanglag sine representanter til styret i henhold til ovenstående vedtekter. Stiftelsens styre er som følger: Jaren Sanitetsforening Jaren Idrettslag Jaren Vel Jaren Sanglag