Stiftelsesdokument

STIFTELSESDOKUMENT
FOR
STIFTELSEN JAREN GRENDEHUS MARIENLYST

12. mai 1997 ble det avholdt stiftelsesmøte med følgende lag og foreninger til stede:

Stiftelsesstyre

Jaren Sanitetsforening representert ved Edith Fallang, Johannes Sundet
Jaren Idrettslag representert ved Trond Grini
Jaren Vel representert ved Trond E. Skjervum
Jaren Sanglag representert ved Harry Brenna

De tilstedeværende var samlet for å opprette stiftelsen Jaren Grendehus Marienlyst. Stiftelsens grunnkapital skal være kr 600.000,-. Grunnkapitalen stillet til rådighet for stiftelsen av Jaren Sanitetsforening. Stiftelsens formål skal være kjøp og drift av grendehus på Jaren.

De tilstedeværende foreninger forplikter seg til å støtte opp om stiftelsen ved at medlemmene utfører dugnadsarbeid. Plikten til dugnadsarbeid gjelder bare i den utstrekning det er nødvendig for driften av grendehuset.
Medlemmene i Jaren Sanitetsforening skal være fritatt for dugnadsarbeid.
Foreningene plikter likeledes å inngå avtaler med stiftelsen vedrørende bruk av grendehuset til foreningskontorer og møtevirksomhet. Foreningenes faste møter skal legges til grendehuset.